Skip to main content
Skip table of contents

Testmethodiek

Plek met informatie behorend bij het hoofdstuk Testen in het MedMij Afsprakenstelsel. Bevat het testplan, de acceptatiecriteria en overige informatie rondom testen. 

Testplan

Het testplan met verplichte testscenario’s is in ontwikkeling.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.